Servisni pregledi in vzdrževanje

Tekom gradnje objekta vse službe sledijo zahtevam, ki so postavljene v projektu. To še posebej velja za  dobavo in vgradnjo požarno odpornih, dimotesnih in evakuacijskih vrat, saj brez le-teh in vseh s temi vrati povezanih potrdil in izjav ni uspešno izvedenega tehničnega pregleda in posledično tudi ne uporabnega dovoljenja.

Kakor hitro je tehnični pregled mimo pa se zgodi, da uporabnik počasi kar pozabi na osnovno stvar:  ohranjanje tehničnih lastnosti objekta. Vsem je znano, da se  z leti določene lastnosti posameznih elementov  spreminjajo in to običajno ne na bolje. Tako je potrebo z vzdrževalnimi deli in termini med njimi določene lastnosti gradbenih elementov držati na prvotno zastavljeni ravni. To običajno lahko dosežemo samo s časovno  razporejenimi termini pregledov, servisov in vzdrževalnih aktivnostih.

Same osnove vzdrževanja izvirajo še iz leta 1980, ko je nastal Pravilnik o tehničnih pogojih za naprave za zapiranje požarnih vrat ali loput, katerega je kasneje spremenil Zakon o gradbenih proizvodih (UL RS 52/2000) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah (UL RS 83/2005).  Zahteve za vrata so postavljene tudi v SIST EN 14600: Vrata in okna z določenimi lastnostmi požarne odpornosti in/ali dimotesnosti-Zahteve in klasifikacija. Vsekakor tudi vsak proizvajalec postavi svoje zahteve za vzdrževanje proizvodov. Na splošno je  poglavju vzdrževanja in ohranitve lastnosti vrat, ki se izkažejo,  pokažejo in dokažejosamo enkrat v »življenju« požarnih vrat, v predpisih posvečeno premalo pozornosti, pa še to bolj kot  ne površno. Še največ konkretnih podatkov sem zasledil v Evropski smernici SZPV-CFPA-E: Naprave za izhode ob paniki  in zasilne izhode. V TSG 2010 je v poglavju 2.6.1. Vrata postavljena zahteva o vgradnji vrat  s samozapiralom, ki  mora delovati vso življenjsko dobo vrat. Izrecne zahteve po rednem vzdrževanju požarnih, dimotesnih in evakuacijskih vrat nisem zasledil v nobenem predpisu.  Zato je še toliko bolj pomembno, da vse aktivnosti vzdrževanja  vodijo k ohranitvi prvotnih lastnosti vgrajenega izdelka in s tem k vzdrževanju ravni požarnega varstva objekta.

V garancijskem roku, ki je običajno 2 leti (včasih pa tudi daljši) je tako ali tako dobavitelj dolžan vzdrževati vgrajena vrata. V samem pogarancijskem vzdrževanju pa je potrebno vzdrževalno aktivnost ločiti na dva dela:

-preskus s strani uporabnika oziroma upravitelja objekta;

-preskus s strani proizvajalca oziroma pooblaščene osebe.

 

Našim strankam omogočamo kakovostno izvedbo rednih letnih pregledov kakor tudi pregledov na zahtevo. Pri svojem delu uporabljamo originalne rezervne dele, v kolikor pa teh ni več se posvetujemo s strokovnjaki o najboljšem približku rezervnega dela.