Splošni pogoji za dobavo požarnih stekel PIROGLAS

Tolerance naročenih stekel

Požarno odporno steklo PIROGLAS dobavljamo v za vgradnjo pripravljenih kosih, katera ne smejo biti po dobavi naknadno obdelovana ali rezana.

Tolerance dobavljenih stekel:

-po dolžini in širini:                              ± 2 mm

-po debelini:                                       ± 1 mm.

Največje dimenzije požarno odpornih stekel PIROGLAS so dovoljene dimenzije preskušenih stekel.

Transport in skladiščenje

Požarno odporna stekla PIROGLAS skladiščimo in transportiramo na za steklo prirejenih stojalih z nagibom 5º do 6º. Na eno stran stojala lahko zložimo največ do 15 kom stekel (če nosilnost stojala to dopušča). Skladiščimo jih v hladnem, zračnem in suhem prostoru in jih zaščitimo pred vplivom UV sevanja (sonce ali aparature, ki oddajajo UV žarke, grelna telesa s temperaturo višjo kot 40ºC …..).

V nobenem primeru se ne sme stekla transportirati ali skladiščiti leže!

Skladiščna temperatura: -20º do +45ºC.

Izogibati se direktnega vpliva padavin, vode ali vlage na požarno steklo!

Posebne oblike požarnih stekle PIROGLAS

Požarno odporno steklo PIROGLAS v osnovni varianti nudimo pravokotne ali kvadratne oblike. Na željo kupca pa ga lahko dobavimo tudi v raznih drugih oblikah. Pri naročilu takih stekle potrebujemo točno skico, katera nedvoumno določi naročeno obliko stekla in se ne spreminja pod raznimi vplivi.

Natančne možnosti dobave: Možnosti dobave požarno odpornega stekla PIROGLAS (link na to rubriko).

Vgradnja požarnih stekel PIROGLAS

Požarno odporna stekla PIROGLAS smejo vgrajevati samo strokovno usposobljeni vgrajevalci. Pri vgradnji stekla je potrebno upoštevati navodila proizvajalca stekla, proizvajalca okvirja in navodila certifikacijskega organa. Samo steklo ne sme nikoli priti v stik s kovino.

Zaščita robu stekla mora biti nepoškodovana, v nasprotnem primeru se takega stekla ne sme vgraditi. Potrebno je popraviti zaščito robu.

Pri tesnitvi stika steklo-okvir s tesnilno maso mora vgrajevalec onvezno uporabiti nevtralne silikonske tesnilne mase.

OPOZORILO

Požarno odporno steklo PIROGLAS  lahko v robnem področju (20 mm od roba stekla) vsebuje majhne mehurčke ali vključke. Ti so v končnem elementu prekriti s stekelno letvico in tako niso vidni. Ti mehurčki ali vključki v ničemer ne poslabšajo požarnih lastnosti požarnega stekla PIROGLAS in zato ne morejo biti razlog za reklamacijo.

Odpornost na UV svetlobo

Požarno odporno steklo PIROGLAS je v osnovni varianti občutljivo na UV svetlobo in je v tej varianti namenjeno uporabi v notranjih prostorih, neizpostavljeno kakršnemukoli UV sevanju. V primeru, da se UV sevanju ni možno izogniti, je to dejstvo potrebno pri naročilu posebej navesti, da bi skupaj določili ukrepe, s katerimi se nevtralizira vpliv UV sevanja na steklo.Pri takih steklih je notranja stran posebej označena.

Varnostne lastnosti požarnega stekla PIROGLAS

V osnovi je požarno odporno steklo PIROGLAS varnostno steklo, ki zadovoljuje vse požarne zahteve za posamezno klasifikacijo. Obenem pa lahko kupec naroči posebne izvedbe stekel, ki izpolnjujejo tudi druge zahteve.

Tako požarno odporna stekla PIROGLAS izpolnjujejo zahteve, katere so navedene v standardu DIN 1259 (razen stekla PIROGLAS E-30, debeline 7 mm). Obenem vsa stekla (razen stekla PIROGLAS E-30, debeline 7 mm) izpolnjujejo zahteve standardov:

  • DIN 52337. preskus z nihalom;
  • DIN 52338: preskus s kroglo;
  • DIN 18032: met žoge.

Posebne dodatne lastnosti (zlasti po DIN 52290: proti vrženemu predmetu, proti vlomu in proti strelu) je potrebno posebej navesti in definirati klasifikacijo. Posvetujte se o tem z našo Tehnično službo.

Splošno

Vsa tehnična navodila slonijo na naših in tujih dolgoletnih izkušnjah, katera se stalno dopolnjujejo. Vsekakor bomo veseli vsake pripombe, da bi lahko še bolj izpopolnili naše znanje in izkušnje za nadaljnje delo.

Vsekakor bomo v primeru reklamacije naših proizvodov pregledali naš izdelek in kupčevo ravnanje z njim. V primeru, da kupec ne bo upošteval navodil, obstaja možnost, da ne bomo nadomestili izdelka z novim.